آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومـین هـمایش بین الـمللی مـهندسی بـرق، علوم کامـپیوتر و فـناوری اطـلاعات فـعالیت خـود را آغاز نموده و آمـاده ثبـت نام و دریـافت مقـالات دانشجویان، اسـاتید، پـژوهشگران، نـخبگان و صـاحب نـظران پـیرامون مـوضوع همایش (مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات) و محورهای اعلام شده در وب سایت همایش می باشد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.